# وبلاگ
کجا بودی، کجا بودی، کجا بودی... وقتی خيابان های تهران،در شب های بی کسی ام،به اندازه ی نقشه ی برگ اول ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
هنوز چيزی در من زنده است...                                                                  چشمه ها نخشکيده اند و خشکی ها را باد و باران نفرسوده اند. فقط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
شستش را حواله کرد به نجات غريق                                              و غرق شد                در رويايی که به زانوش هم نمی رسيد جسدش را  از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید
آبستن روزهای نحسی هستم. دوستی گفت: در ۲۴ سالگی ، خودت را ۵۰ ساله حس خواهی کرد،                                                  ديوانه خواهی شد...                                                                                         ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید